Co oferujemy

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej uczestniczy w procesie kształcenia studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej na wszystkich kierunkach studiów, a zwłaszcza na dwóch nowo kreowanych:

Kierunki studiów

 

zgodnie z Europejskim Elastycznym Trójstopniowym Systemem Studiów Uniwersyteckich (tzw. "Kartą Bolońską") na:

- stacjonarnych (dziennych):
  • 3,5 letnich studiach I stopnia (inżynierskich) - dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne,
  • 1,5-letnich studiach II stopnia (magisterskich) - dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera w danym kierunku lub kierunkach pokrewnych,
- niestacjonarnych (zaocznych):
  • 3,5 letnich studiach I stopnia (inżynierskich) - dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne,
  • 1,5-letnich studiach II stopnia (magisterskich) - dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera w danym kierunku lub kierunkach pokrewnych,
- stacjonarnych (dziennych) lub niestacjonarnych (zaocznych) 4-letnich studiach III stopnia (doktoranckich) w dyscyplinie naukowej „Inżynieria materiałowa” – dla absolwentów studiów magisterskich
Instytut Materiałów Inżynierskich i Bio- medycznych Politechniki Śląskiej ucze- stniczy w procesie kształcenia studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej na wszystkich kie- runkach studiów, a zwłaszcza na dwóch nowo kreowanych:
Informatyka stosowana
Nanotechnologia