Jak zostać naszym studentem

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Politechnika Śląska

ul. Konarskiego 18a 44-100 Gliwice

email: info@nabornastudia.pl

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

 Zasady kwalifikacji na studia
- studia stacjonarne I stopnia (dzienne inżynierskie):
  • kwalifikacja na podstawie wyników z 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych zdawanych co najmniej na poziomie podstawowym:

1. język polski (waga 1),

2. język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski) (waga 1,5),

oraz z jednego z przedmiotów wybranych z poniżej podanych:

3. geografia (waga 1) lub historia(waga 1) lub biologia (waga 1) lub chemia (waga 2) lub informatyka (waga 2) lub matematyka (waga 2) lub fizyka z astronomią (waga 2); nie uwzględnia się wyników egzaminu z wiedzy o społeczeństwie.

 

Jeśli dodatkowo był zdawany egzamin maturalny z 1, 2 lub 3 przedmiotów dodatkowych, to ponadto bierze się pod uwagę także oceny z tego/tych przedmiotu/ów np. z drugiego języka obcego lub/i historii. Nie uwzględnia się wyników egzaminu z wiedzy o społeczeństwie.

 

Średnią liczbę punktów oblicza się ze wzoru:

gdzie:

P – średnia liczba punktów,

n – liczba przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym; n = 3 ÷ 6 odpowiednio,

Wi – 0,7 x liczba punktów z poziomu podstawowego lub 1,0 x liczba punktów z poziomu rozszerzonego,

wi – waga danego przedmiotu (określona w nawiasie przy danym przedmiocie).

i ≤ 3 ÷ 6 odpowiednio

 

Minimalna wymagana liczba punktów wynosi 21, zaś maksymalna równa się 100.

 

  • na podstawie sprawdzianu pisemnego z matematyki dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości wg starych zasad tzw. „stara matura”.


- studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne inżynierskie)

  • na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku przekroczenia ustalonego limitu przyjęć obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości.

 

- studia stacjonarne II stopnia (dzienne magisterskie)

  • na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu: mechaniki, inżynierii materiałowej oraz podstaw konstrukcji maszyn

- studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne magisterskie)

  • na podstawie złożenia dokumentów lub w przypadku dużej liczby kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu: mechaniki, inżynierii materiałowej oraz podstaw konstrukcji maszyn.

 

Jak zostać naszym studentem
Instytut Materiałów Inżynierskich i Bio- medycznych Politechniki Śląskiej ucze- stniczy w procesie kształcenia studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej na wszystkich kie- runkach studiów, a zwłaszcza na dwóch nowo kreowanych:
Informatyka stosowana
Nanotechnologia