Co oferujemy?

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej uczestniczy w procesie kształcenia studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej na wszystkich kierunkach studiów, a zwłaszcza na trzech nowokreowanych:

zgodnie z europejskim elastycznym trójstopniowym systemem studiów uniwersyteckich (tzw. "Kartą Bolońską") na:

  1. stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (zaocznych):
    • 3,5 letnich studiach I stopnia (inżynierskich) - dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne,
  2. stacjonarnych (dziennych) lub niestacjonarnych (zaocznych)
    • 1,5-letnich studiach II stopnia (magisterskich) - dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera w danym kierunku lub kierunkach pokrewnych,
  3. stacjonarnych (dziennych) lub niestacjonarnych (zaocznych) 4-letnich studiach III stopnia (doktoranckich) w dyscyplinie naukowej Inżynieria materiałowa w tym w zakresie Nanotechnologii i Komputerowej Nauki o Materiałach – dla absolwentów studiów magisterskich

Kształcenie na w/w kierunkach odbywa się w ramach projektu INFONANO nt. "Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach" realizowanego w latach 2009-2014 przez Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.