Jak zostać naszym studentem?


Warunki rekrutacji

studia stacjonarne I stopnia (dzienne inżynierskie):

  • kwalifikacja na podstawie wyników z pisemnego egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego - matematyka oraz  przedmiotu dodatkowego wybranego przez kandydata: matematyka rozszerzona lub biologia lub chemia lub fizyka z astronomią lub geografia lub historia lub informatyka lub język polski lub wiedza o społeczeństwie lub język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski)

Liczbę punktów oblicza się ze wzoru:

P = a × Wgłówny + (1 - a) × Wwybrany

gdzie:
P – liczba punktów,
Wgłówny – punkty z przedmiotu głównego  
Wgłówny =0,5 x liczba punktów z poziomu podstawowego lub 1 x liczba punktów z poziomu rozszerzonego
a – współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu głównego,
Wwybrany = punkty z przedmiotu do wyboru,
Wwybrany =0,5 x liczba punktów z poziomu podstawowego lub 1 x liczba punktów z poziomu rozszerzonego,
(1 – a) – współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru.

  • na podstawie sprawdzianu pisemnego z matematyki dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości wg starych zasad tzw. stara matura
  •  dla kandydatów na studia z Maturą Międzynarodową oraz dla kandydatów na studia niestacjonarne z tzw. „starą maturą” stosuje się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty:

 

Ocena

Liczba punktów

Ocena

Liczba punktów

celujący

100

excellent

100

bardzo dobry

85

very good

85

dobry

70

good

70

dostateczny

50

satisfactory

50

dopuszczający

30

mediocare

30studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne inżynierskie):

  • na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązuje: konkurs świadectw z egzaminu maturalnego według zasad przyjęć na studia stacjonarne I stopnia


studia stacjonarne II stopnia (dzienne magisterskie)

  • na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia (inżynierskich) tego samego lub pokrewnego kierunku. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązywać będzie kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu mechaniki, inżynierii materiałowej oraz podstaw konstrukcji maszyn


studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne magisterskie)

  • na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc decydować będzie: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu mechaniki, inżynierii materiałowej oraz podstaw konstrukcji maszyn

Sposób rejestracji

  • Aby przystąpić do rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej wystarczy zarejestrować się w Systemie Obsługi Rekrutacji. Informacje o wymaganych dokumentach od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: www.nabornastudia.pl
  •