Studenckie koła naukowe

W Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych działają liczne Studenckie Koła Naukowe, rozwijające i poszerzające zainteresowania studentów w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni, biomateriałów i inżynierii biomedycznej,  nanotechnologii, technologii proekologicznych oraz komputerowej nauki o materiałach w tym m.in.:

 • Studenckie Koło Naukowe „Komputerowego Wspomagania w Inżynierii Materiałowej”
 • Studenckie Koło Naukowe „Metaloznawców”
 • Studenckie Koło Naukowe „Metalurgii Proszków”
 • Studenckie Koło Naukowe „Materiałów Magnetycznych i Kompozytowych”
 • Studenckie Koło Naukowe „Mikroskopii Świetlnej i Elektronowej”
 • Studenckie Koło Naukowe Jakości „Grupa Q”
 • Studenckie Koło Naukowe „Inżynierii Biomedycznej”
 • Studenckie Koło Naukowe „Laserowej Obróbki Powierzchniowej”
 • Studenckie Koło Naukowe „Nanotechnologii i Materiałów Funkcjonalnych”

W ramach działalności tych kół organizowane są liczne Sesje i Konferencje Naukowe, w tym systematycznie po kilka razy:

 • Dzień Jakości,
 • Dzień Metalografa,
 • Dzień Edukacji,
 • Dzień Komputerowej Nauki o Materiałach,
 • Dzień Biomateriałów,
 • Dzień Nanotechnologii,
 • Dzień Nanokompozytów
 • Dzień Fotowoltaiki
 • oraz m.in. Sympozjum Metodyczne Doktorantów SYMED
 • Konferencje Materiałoznawczo–Informatyczno-Nanotechnologiczne KOMIN
 • Konferencje Badania – Materiały - Własności BMW
 • kilkakrotnie zorganizowano Kongresy i Sesje Studenckich Kół Naukowych, odpowiednio SOKÓŁ i COKÓŁ, umożliwiające wymianę wiedzy i doświadczeń, w których łącznie do tej pory uczestniczyło dotychczas kilka tysięcy studentów. Ich efektem jest opublikowanie ok. 300 artykułów studentów oraz wspólnych z udziałem studentów oraz często z udziałem pracowników Instytutu, m.in. w ponad 20 zeszytach „Prac Studenckich Kół Naukowych” .