Co oferujemy?

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej uczestniczy w procesie kształcenia studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej na wszystkich kierunkach studiów, a zwłaszcza na trzech nowokreowanych:

 • Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach (kierunek zamawiany),
 • Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych
  (kierunek zamawiany) ,
 • Inżynieria Materiałowa z 4 profilami kształcenia
  (kierunek zamawiany)
  • Inżynieria stomatologiczna
  • Inżynieria powierzchni
  • Inżynieria zarządzania
  • Automatyzacja procesów

zgodnie z europejskim elastycznym trójstopniowym systemem studiów uniwersyteckich (tzw. "Kartą Bolońską") na:

 1. stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (zaocznych):
  • 3,5 letnich studiach I stopnia (inżynierskich) - dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne,
 2. stacjonarnych (dziennych) lub niestacjonarnych (zaocznych)
  • 1,5-letnich studiach II stopnia (magisterskich) - dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera w danym kierunku lub kierunkach pokrewnych,
 3. stacjonarnych (dziennych) lub niestacjonarnych (zaocznych) 4-letnich studiach III stopnia (doktoranckich) w dyscyplinie naukowej Inżynieria materiałowa w tym w zakresie Nanotechnologii i Komputerowej Nauki o Materiałach – dla absolwentów studiów magisterskich

Kształcenie na kierunkach Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach i Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych odbywa się w ramach projektów „QUAPINFO - Zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia na makrokierunku Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach” i "NANATRIM - Poprawa atrakcyjności kształcenia na makrokierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych" w latach 2011-2015 realizowanych przez Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a na kierunku Inzynieria Materiałowa w ramach projektów „IMOTECH - Zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa w latach 2012-2015 realizowanych przez Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.