Konkurs dla aktywnych

 • REGULAMIN INTERNETOWEGO KONKURSU INFONANO FAN CLUB
  • Organizatorem konkursu jest Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach
  • Celem konkursu jest przybliżenie kandydatom na studia problematyki kierunków studiów „Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach” oraz „Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych” oraz „Inżynieria Materiałowa”, a zadaniem uczestników Konkursu jest udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące wiedzy z zakresu INFOrmatyki oraz NANOtechnologii stosowanej.
  • W konkursie udział mogą wziąć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy w 2011 roku uczestniczą w INFO-NANO FAN CLUBie Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
  • W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy a także studenci Politechniki Śląskiej oraz członkowie ich rodzin, chyba że należą do INFONANO FAN CLUB.
  • Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 12 września 2011 roku do 23 września 2011 roku na stronach serwisu internetowego INFONANO FAN CLUB prowadzonego przez Organizatora na stronach internetowych www.nabornastudia.plwww.informatykastudia.pl, www.nanotechnologiastudia.pl
  • Codziennie (pon-pt) od godziny 15.00 na stronach internetowych INFONANO FAN CLUB będą umieszczane krótkie opracowania dotyczące wybranych zagadnień INFOrmatyki oraz NANOtechnologii. Pytania, z zakresu danego zagadnienia, będą ukazywać się następnego dnia od godz. 15.00. W ciągu kolejnych 9 godzin uczestnicy konkursu mogą udzielać odpowiedzi i wysyłać je na wskazany adres. Odpowiedzi udzielone po godzinie 24.00 lub następnego dnia nie będą brane pod uwagę.
  • Jeden uczestnik konkursu może nadesłać w danym dniu wyłącznie po jednej odpowiedzi w zakresie INFOrmatyki oraz NANOtechnologii. Nie dopuszcza się odpowiedzi zespołowych.
  • Uczestnicy konkursu nadsyłający odpowiedź oświadczają tym samym, że:
   • zapoznali się z regulaminem konkursu i akceptują jego treść,
   • wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych uczestnika: imienia, nazwiska oraz e-maila, niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.zm/”
   • Uczestnicy konkursu do lat 18 obowiązani są do przesłania wraz z odpowiedziami zgody rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych uczestnika zawierającej: imię, nazwisko oraz e-mail, niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.zm/”.
  • W skład Jury Konkursowego wchodzi: Dyrektor Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej jako Przewodniczący oraz po dwóch: Pracowników Instytutu, przedstawicieli Stowarzyszenia Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni oraz przedstawicieli Studenckich Kół Naukowych działających w Instytucie.
  • Oceny odpowiedzi dokonują eksperci powołani przez Przewodniczącego Jury. Ocena eksperta jest ostateczna. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik konkursu otrzymuje 1 punkt.
  • Nagrody główne otrzymają uczestnicy konkursu, którzy w trakcie jego trwania uzyskają największą liczbę punktów.
  • Do 26 września 2011 roku Jury ogłosi wstępne wyniki konkursu  na stronie internetowej INFONANO FAN CLUB oraz na pozostałych stronach internetowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymają ponadto zawiadomienia e-mailem o terminie odbioru nagród i dyplomów.
  • Nagrody rzeczowe to 10 kompletów odzieży sportowej (dres, wiatrówka oraz torba sportowa) z logotypami Projektu INFONANO.
  •  Jury Konkursu może zadecydować o innym przyznaniu nagród, a w szczególności:
   • o przyznaniu tylko jednej nagrody,
   • o nie przyznaniu żadnej nagrody,
   • o przyznaniu nagród ex aequo,
   • po uzgodnieniu z organizatorami konkursu o powiększeniu puli nagród
   • i o ewentualnym przyznaniu dodatkowych nagród specjalnych.
  • Nagrody konkursowe będą wydane wyłącznie w postaci określonej w niniejszym regulaminie, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inne nagrody rzeczowe.
  • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.